"Fula fruntimmer är det djävligaste jag vet. Fula fruntimmer som spelar dragspel och tillika joddlar är en treenighet i djävlighet"

                      (Sten Broman)

 

 

           

Stadgar för det illustra

Sten Broman Sällskapet.

 

Antagna vid konstituerande årsstämma A.D. 2010-04-29.

 

§½.

Sällskapet instiktades å Sten Bromans halvårsdödsdag, den 29/4-2010, då dessa stadgar antogos. Detta skall hädanefter varda Sten Broman Sällskapets årsstämmodag. I enlighet med Sten Bromans anda, må sålunda ordet ”inte” härefter icke förekomma, icke blott icke i stadgarna, utan icke även i Sällskapets sammanhang.

 

§1. 

Föreningens firma är Sten Broman Sällskapet.

 

§1½.

Sällskapets latinska devis är ”Quod erat demonstrandum Sten Broman multiplum existens.” (Därigenom är det bevisat, att det finns mer än en Sten Broman.) Sällskapets signum skall vara den s.k. ”Sten Bromanlösnäsan”, i form av ett par glasögon i plast med kraftiga ögonbryn, grov näsa och mustasch, som bör finnas att köpa i skämtbutiker med självaktning. Sällskapet bör dock ständigt ha lösnäsor i reserv till försäljning, om sådana skulle ta slut i butikerna. Sällskapets signum, som förses med den latinska devisen, användes i all korrespondens, internt och externt, i sammanhang som rör Sällskapet. Enskild medlem äger rätt att bruka Sällskapets sigill, om det sker av skämtlynne eller i syfte att sprida relevant information om Sällskapet eller om Sten Broman.

 

§2.

Föreningen har sitt säte å Höje ås botten, Lunds kommun, å exakt den plats som Sten Broman först satte sin stövel vid kanotfärden 1965.

 

§3.   

Föreningens syfte är att i Skåne och internationellt, såsom i Sverige, aktivt befrämja spridandet av fakta om och anekdoter kring Lundaprofilen Sten Broman, hans livsgärningar, såväl som hans musikaliska och humoristiska insatser för kulturlivet, allt i sann lundensisk och bromansk anda, dvs. gärna så spektakulärt som möjligt.

 

Styrelsen äger, att under det löpande verksamhetsåret besluta om lämpliga projekt i denna anda.

 

Sällskapet skall också kunna utgöra en aktör och påverkare i kulturella frågor. Enskild medlem må dock icke ensam agera under föregivande av att Sällskapet står bakom de uttalanden som denne gör, med mindre än att Sällskapet skriftligen de facto utsett denne till talesperson.

 

Sällskapets ekonomi baseras på inbetalda medlemsavgifter och ansökta medel.

 

 

§3½.

Styrelsen ålägges härigenom stadgarna, att årligen arrangera minst följande

Sten Bromanevenemang;

·        inbjudan till årsstämma, varvid mötet sammankallas till Sten Bromans grav för visad aktning för det verkliga Sten Bromanproffset, varefter promenad äger rum till Grand Hotel. Emellertid behöver själva promenaden endast genomföras av Sällskapets mindre begåvade medlemmar, då det ju är allom bekant, att är man bara tillräckligt intelligent behöver man inte motionera! Intelligenta medlemmar färdas således i buss eller taxi istället!

·        besök vid minnesstenen från 1965 vid Höje å – gärna i kanot!

·        s.k. ”turande” med färjelinjen Helsingborg-Helsingör, varvid räksmörgåsar, snaps, kaffe och konjak skall inmundigas!

·        deltagande i eller arrangerande av middag å Grand Hotel i Lund, varvid särskilt beaktas, att s.k. baklängesmeny skall intagas i Sten Bromans anda!

·        en årlig naturexpedition, med tillhörande klädsel och tropikhatt, gärna delar av sträckan i för vattenfärdsel lämplig farkost, såsom kanot eller eka!

·        besök å vernissage, varvid fullständig tystnad iakttages, under det att närvarande medlemmar ingående låtsas granska utställningsobjekten, gärna stundom utförande den s.k. Sten Bromangesten (se mer därom under §4½)!

 

Det noteras särskilt, att Sällskapets medlemmar vid samtliga dessa tillfällen skola bära sitt medlemssignum, Sten Bromanlösnäsan, jämte kostym, om icke styrelsen beslutat att frack istället påbjudes.

 

§4. Medlem.

Föreningen hälsar, genom särskild reception till sällskapet, som medlem den person, såväl man som vacker kvinna, välkommen, som vid minst alla de tillfällen som styrelsen eller stämman så beslutar är beredd att bära den s.k. Sten Bromanlösnäsan och/eller frack.

 

Ny medlem vinner inträde endast genom att föreslås av redan medlem i Sällskapet.

 

Medlemskap förutsätter intresse för Sten Broman som person, musiker, folkbildare och lundaspexare, liksom intresse för att deltaga i föreningens aktiviteter. Medlemskap vinnes, efter genomgången reception, genom erläggande av till Sällskapet fastställd årsavgift, varvid medlemmen samtidigt högtidligen får emottaga den s.k. Sten Bromanlösnäsan.

 

Det uppmuntras, att medlem vid allmänna möten utanför Sällskapet icke uraktlåter tillfället att ställa ickerelevanta frågor och/eller göra oväntade exklamationer, såsom ”Finns det någon Andersson i salen?”

 

Det noteras särskilt, att varje enskild medlem uppmuntras att även i olika sammanhang utanför Sällskapets regi inmundiga s.k. baklängesmeny.

 

Sällskapets förtroendeärenden må ej yppas för icke-medlem. Medlem, som efter inträdet benämnes Sten, skall om möjligt försöka hjälpa kantstött Sten.

 

Självklart åker medlem av Sten Broman Sällskapet endast 1:a klass till alla möten i Sällskapets regi.

 

§4½.

Reception. Grader. Sten Bromangesten.

Reception till Sällskapet undergås under högtidliga former. Under Receptionen skall recipienden spela dragspel med väsande ljud, för att eventuella tvivlare därigenom skola få sig bevisat hur illa det låter!

 

För Reception till högre grader fordras dock att recipienden avstår från att spela.

 

Reception till Sällskapet kan undergås i samband med årsstämman den 29/4, om icke styrelsen beslutar annorlunda.

 

Sällskapet har olika medlemsgrader, allt för att i likhet med Sten Broman både betona vikten av titlar och hur mänskligheten kan indelas i olika kategorier.

Alla icke medlemmar av Sällskapet benämnas självklart ”Dummerjönsar”.

Upptagen Recipiend inträder i Sällskapet och blir därmed ”Idiotförklarad”.

 Har medlem väl blivit ”Idiot” kan denne uppstiga till ”Fähund”.

”Fähund” kan vinna respekt som ”Lymmel”.

”Lymmel” kan dock endast sluta som ”Bandit”, då det står klart att mer eller mindre alla höga positioner i samhället beklädes av banditer.

 

Eftersom titlar äro viktiga och banditer ofta se till att skaffa sig fler, kan sällskapets styrelse gärna benämna sig viceamiraler och, som vi alla veta, äro amiraler högst.

 

Sten Bromangesten utföres genom det ivriga upplyftandet av höger arm och det samtidiga utsträckandet av högra handens pekfinger och tumme, under slutandet av handens övriga fingrar, som hade man något mycket viktigt att tillägga. Gesten kan utföras under såväl tystnad, som en hälsning, som under tal.

 

§5.

Varje medlem äge vid omröstningar en röst. Medlem som icke fullgör sina ekonomiska åligganden, eller å annat sätt motverkar föreningens verksamhet, såsom att icke bära sin Sten Bromanlösnäsa vid fastställda tillfällen, kan av stämma eller medlemsmöte förklaras förlustig sitt medlemskap. Vid anmälan till årsstämman skall medlem presentera sig som ”Sten”, följt av medlemsnummer!

 

Formellt medlemskort i föreningen utgöres av en gatsten från Lund med nummer på. Numret på stenen är den turordning, efter vilken medlem vunnit inträde. Som vardagsalternativ brukas ofta ett medlemskort av papper, på vilket är tecknat en sten, åtföljt av turordningsnumret. Vid sammankomster skola medlemmar tilltalas och skriftligen omnämnas som ”Sten no.”, följt av medlemskortets nummer. I medlemsförteckningen står medlem omnämnd på följande sätt: ”Sten no. /.../. Under pseudonym av [medlemmens dopnamn]”, följt av titel, adress och telefon.

Högsta antal medlemmar i Sällskapet är 81, dvs. originalets högsta levnadsålder.

 

§5.

Förtärande av alkoholhaltiga drycker under Sten Broman Sällskapets sammankomster.

Uppmuntras.

 

§5 ¼.

Förtärande av isvatten under Sten Broman Sällskapets sammankomster.

Isvatten, vilket ju som bekant kan vara farligt, bör därför under inga omständigheter serveras under några av Sten Broman Sällskapets sammankomster, fram tills det att motsatsen kan bevisas!

 

§5½.

Angående pappersservetter.

Pappersservetter, vilka ju som bekant endast användas på ett ställe på kroppen, må icke brukas förrän efter Sten Broman Sällskapets sammankomster!

 

§6.

Föreningens uppbyggnad består av årsstämma (beslutande organ), samt styrelse (ansvar för löpande frågor, rådgivande organ). Styrelsen äger rättighet och i vissa fall skyldighet att kalla till medlemsmöte eller extra ordinarie årsstämma, vilket då skall komma att anses av samma rang och givas samma beslutsrätt som sedvanlig årsstämma. Vid årsstämma skola hävdvunna ärenden behandlas, samt vara av styrelsen i förväg beredda i enlighet med god styrelse- och revisionssed, och därjämte vara fullt öppna handlingar för stämman i form av överskådliga aktsamlingar.

 

§6¼.

Stämman äger att:

 - utse och granska styrelsen, vilken skall bestå av ett jämt antal ordinarie ledamöter (dock högst sex (6)) plus praeses, vilken äger utslagsröst. Stämman utser direkt praeses, vice praeses, sekreterare och kassör.

- vid behov utse högst trenne (3) suppleanter å ett år.

- utse tvenne (2) revisorer, plus suppleanter, å ett års mandatperiod.

- vid möjlighet utse valberedning å högst trenne (3) ledamöter plus sammankallande.

- fastslå medlemsavgift för föreningen.

Styrelsen utses av stämman, på så sätt, att högst hälften av ledamöterna väljas samtidigt, dock aldrig praeses och kassör samtidigt. Alla ordinarie ledamotsposter löpa normalt å tvenne (2)  år. Suppleanter väljas å ett år. Vid Sällskapets konstituerande väljes första gången praeses och halva styrelsen å tvenne år, jämte kassör och andra halvan å ett, på det att dessa icke komma att väljas samtidigt.

 

Det noteras särskilt, att samtliga medlemmar under årsstämman skola bära sina Sten Bromanlösnäsor, liksom under den obligatoriska, efterföljande middagen. (Se även §3½!)

 

 

 

§6½.

Styrelsen.

Styrelsen äger att:

- befullmäktiga ordförande och kassör att, var för sig, teckna föreningens firma,

- handhava föreningens löpande ärenden, dess budget, samt vid ärenden av väsentlig vikt kalla medlemmarna till medlemsmöte/alt. extra ordinarie årsstämma,

- vid behov utse kommittéer, utskott etc. inom eller utom styrelsen,

- uppmärksamma minnet av Sten Broman och nedlägga blomsterkvast å graven vid hans födelsedag den 25/3 och liknande, lämpliga tillfällen,

- vid behov formulera och godkänna regler, som icke omfattas av stadgarna, för föreningens och dess medlemmars vidkommande.

 

För att styrelsemöte skall vara laga, måste minst hälften av de ordinarie ledamöterna vara närvarande, om suppleanter icke finnas, samt högst tvenne (2) ordinarie frånvarande om suppleanter däremot äro valda och närvarande i ordinaries ställe. Ordförande äger rätt att adjungera personer till styrelsens möten, då behov föreligger. Denna person äger dock ingen rösträtt vid styrelsens sammanträde.

 

Styrelsen ålägges att avhålla sitt planeringsseminarium under genomförandet av en tågresa, sträckningen Ystad-Malmö, t.o.r., under sommarmånaden, och en direkt påföljande åktur med cykeltaxi genom Ystad, under utförande av s.k. regal vinkning till folkmassorna.

 

Styrelsen skall också, om så är möjligt, avlägga årligt studiebesök å Sydsvenskans redaktion i Malmö eller Lund, varvid praeses å Sällskapets vägnar skall utropa ”Hej, nu är(o) vi här igen!” Därefter presenterar sig varje styrelseledamot som Sten.

 

All skriftlig, intern kommunikation inom styrelsen skall ske med baklängesskrift. Detta på grund av sekretess.

 

§7.

Kallelse till stämma/medlemsmöte skall i laga ordning vara utsänd brevlådevis, medelst cykelbrevbäring, senast tvenne (2) veckor före årsstämmans ständiga datum, vilket alltid skall avhållas på halvårsdagen för Sten Bromans dödsdag, dvs. den 29/4. Detta som ett led i bevisandet att Sten Broman därmed bara är halvdöd. Hans kropp må vara förgänglig, men hans ande lever vidare.

 

För att undvika exakta klockslag, till vilka ändå måste läggas akademiska kvartar, skola särskilt Sällskapets årsmöten istället utlysas till kl. 18.29. Styrelsen kan gärna använda sig av tillfället att till interna möten kalla på samma sätt.

 

§8.

Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår. Föreningens eventuella årsvinst, skall fonderas för fortsatt vidareutveckling.         

 

  §9.  

Stadgeändringar kunna komma till stånd genom skriftligt sådant förslag från styrelsen, vilket skall medsändas kallelse till stämma/medlemsmöte, att beaktas av medlemmarna. Den aktuella formulering, som önskas ändras, skall även medsändas. Förslag kan även väckas av envar, medlem i föreningen, och skall i sådant fall sändas till styrelsen senast vid tiden för inkommande av motioner till årsstämman, vilket framgår av kallelsen. Styrelsen skall lämna sitt yttrande över förslaget till årsstämman, som därefter har att antaga eller förkasta förslaget, vilket skall ske vid sluten omröstning med rösträknare. Stämman kan också besluta bordlägga eller vidareutreda förslaget, vilket då tidigast kan godkännas vid ny, i laga ordning kallad till, extra stämma.

 

§9½.

Tillägg till stadgarna göras helst, därest så möjligt är, i ½ §§. Eljest må även exempelvis ¼-paragrafer brukas.

 

§10. 

Föreningens likvida tillgångar skola vid ett eventuellt upplösande, förslag om vilket väckes av helt enig styrelse, utomstående fordran av myndighet, eller minst 1/3 av medlemskretsen, och beredes i samma ordning som stadgeändring enligt §9, fördelas på med föreningens syfte förenliga projekt eller insatser, i enlighet med stämmans beslut därom, och handlägges av styrelsen å möte direkt i anslutning till stämman.